کاهش دمای فن 206 تیپ 2

تماس جهت پذیرش در تعمیرگاه