علت ریپ زدن پراید هنگام گاز دادن

تماس با ما فقط تهران