علت ریپ زدن پراید هنگام سرد بودن موتور

تماس با ما فقط تهران