در صورت مردودی در معاینه فنی

تماس با ما فقط تهران