بد کار کردن سمند روی بنزین

تماس جهت پذیرش در تعمیرگاه