افت دور موتور از 10 و خاموش شدن آن

تماس با ما فقط تهران