گرم نشدن بخاری پراید 09124251950 باد سرد بخاری پراید

رفع عیب گرم نشدن بخاری پراید و باد سرد بخاری پراید با شستشوی رادیاتور بخاری پراید

رفع ایراد گرم نشدن بخاری خودروهای داخلی و خارجی بدون نیاز به بازشدن داشبورد با دستگاه بصورت تخصصی