گرم نشدن بخاری مزدا ۳۲۳ شستشوی رادیاتور بخاری مزدا ۳۲۳

رفع عیب مشکل گرم نشدن بخاری مزدا ۳۲۳ با شستشوی رادیاتور بخاری مزدا ۳۲۳ با دستگاه تمام رسوب های داخل رادیاتور بخاری شستشو شده و گرمای بخاری خودرو را چندین برابر میکند. شستشوی رادیاتور بخاری علاوه بر گرم تر شدن بخاری در فصل زمستان ، باعث خنک تر کار کردن موتور در فصل تابستان نیز میشود. شستشوی رادیاتور بخاری خودرو بدون نیاز به باز کردن داشبورد قابل انجام است.

گرم نشدن بخاری مزدا ۳۲۳ عموما به علت گردش نداشتن آب داخل رادیاتور بخاری است که با شستشوی رادیاتور رسوب داخل رادیاتور بخاری از بین میرود.

ارائه خدمات تنظیم موتور مزدا ۳۲۳ و شستشوی رادیاتور بخاری مزدا ۳۲۳

نمونه کار شستشوی رادیاتور بخاری مزدا ۳۲۳ جهت رفع عیب سرد شدن بخاری مزدا ۳۲۳