علت گرم نشدن بخاری روا و یا آردی چیست؟

وقتی با مشکل گرم نشدن بخاری روا مواجه میشوید اولین قطعه ای که باید سرویس شود رادیاتور بخاری است. رادیاتور بخاری یک رادیاتور کوچک است که گرمای آب رادیاتور موتور را در خود جذب میکند و از گرمای موتور برای گرم کردن اتاق خودرو استفاده میشود.

برای حل مشکل گرم نکردن بخاری روا باید شستشوی رادیاتور بخاری روا انجام شود. شستشوی رادیاتور بخاری روا با دستگاه و مواد مخصوص انجام میشود.