شارژ گاز کولر ام وی ام ۳۱۵ با دستگاه اتوماتیک

شارژ گاز کولر ام وی ام ۳۱۵

تست نشتی کولر ام وی ام ۳۱۵

رفع رطوبت داخل مدار کولر

تعمیر کمپرسور کولر

نشت یابی و رفع نشتی سیستم کولر

تعویض روغن کمپرسور کولر

برای افزایش کیفیت کولر خودرو نیاز است که بندانیم مقدار گاز کولر ام وی ام ۳۱۵ چند گرم لست و چند گرم روغن نیاز است که دستگاه با ترازوی دیجیتال مقدار گاز کولر را به اندازه ی استاندارد تزریق میکند.