گرفتگی سوزن انژکتور باعث تک کار کردن خودرو روی بنزین میشود.

منتشر شده در :