خطای misfire خطایی است که نشان میدهد درون سیلندر احتراق کامل نیست و احتراق به خوبی انجام نمیشود. اکثرا این مشکل با تعویض شمع برطرف میشود ولی در صورت بازگشت این خطا، مشکل از کوئل خودرو است. خطای misfire به داخل سیلندر صدمه میزند. این خطا برای جلوگیری از به وجود آمدن خسارت های بیشتر به موتور میشود.

نا گفته نماند که جنس شمع ها هم در به وجود آمدن این خطا تاثیر بسیاری دارند. این خطا بیشتر در ۲۰۶ های موتور tu5 پیش می آید. ترجمه ی فارسی این خطا، عدم احتراق در سیلندر است که با یک شماره، خود آن سیلندر را نشان میدهد.