سنسور میل سوپاپ و یا سنسور میل بادامک قطعه ای است که سمت راست موتور زیر کوئل و روی میل سوپاپ خودرو قرار دارد‌. این سنسور وظیفه ی سنجش مقدار چرخش میل سوپاپ در هر دقیقه را دارد. این سنسور در صورت خراب شدن چراغ چک خودرو را روشن میکند.

علت خرابی سنسور میل بادامک و یا همان سنسور میل سوپاپ

کثیف بودن روغن موتور

دیر به دیر عوض کردن روغن موتور

تنظیم نبودن تسمه تایم

خرابی سنسور دور موتور

خرابی جای سنسور میل سوپاپ

برای تعویض سنسور میل سوپاپ ابزار های زیر نیاز است:

بوکس شماره ۱۰

یوکس شماره ۱۲

ابتدا با بوکس ۱۲ پیچ های پایه ی کوئل را باز میکنیم بعد با بوکس ۱۰ پیچ سنسور را باز میکنیم. سوکت سنسور را میکشیم و سنسور را در می آوریم و سنسور جدید را جایگزین میکنیم.پیچ ها را میبندیم. سوئیچ را باز میکنیم و با دیاگ خطاهای ECU را پاک میکنیم.