تعویض روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک


روغن هیدرولیک نیز مانند سایر روغن ها نیاز به تعویض در زمان مشخص است که باید با دستگاه انجام شود.

روغن هیدرولیک هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض شود.

برای تعویض روغن هیدرولیک نیاز به دستگاه ساکشن است که با این دستگاه روغن های داخل منبع تخلیه شود. بعد از تخلیه ی روغن مخزن نیاز است که خودرو را روشن کنید و فرمان را بچرخانید تا روغن داخل شلنگ ها هم تخلیه شود. روغن جدید را ریخته و ۱۵ دقیقه خودرو را روشن بگذارید و دوباره ساکشن کنید با این کار جعبه فرمان هم تمیز میشود.

فواید تعویض روغن هیدرولیک

نرم تر شدن فرمان

افزایش عمر سیستم هیدرولیک

افزایش عمر جعبه فرمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!