تعمیر بخاری ماشین کار کیست

تعمیر بخاری ماشین کار کیست؟ تعمیر بخاری ماشین به دو دسته مختلف تقسیم میشود.

تعمیر بخاری ماشین در دو حالت گرم نکردن بخاری و نشتی داشتن بخاری است.

نشتی داشتن بخاری

وقتی بخاری خودرو نشتی آب داشته باشد ، آب رادیاتور از سمت رادیاتور بخاری کم میشود و داخل اتاق خودرو خیس میشود. در این حالت باید رادیاتور بخاری تعویض شود که معمولا برای تعویض رادیاتور بخاری باید داشبورد خودرو باز شود.

گرم نشدن بخاری خودرو

در زمانی که بخاری خودرد گرم نمیشود به احتمال خیلی زیاد ، آب در داخل رادیاتور بخاری گردش ندارد. این گرفتگی در رادیاتور بخاری باعث گردش نداشتن آب میشود.

عدم گردش آب در رادیاتور بخاری خودرو باعث میشود که بخاری خودرو گرم نشود.

برای حل مشکل گرفتگی رادیاتور بخاری نیاز به باز کردن داشبورد نیست.

ما با شستشوی رادیاتور مشکل گرفتگی رادیاتور بخاری را بدون باز کردن داشبورد حل میکنیم.

تعمیر بخاری ماشین کار کیست؟

تعمیر بخاری ماشین کار ماست.

مرادزاده ۰۹۱۲۴۲۵۱۹۵۰