تبدیل پمپ بنزین زیر باکی به داخل باکی

تبدیل پمپ بنزین زیر باکی به داخل باکی به علت سوختن زود هنگام پمپ بنزین زیر باکی انجام میشود. علت سوختن پمپ بنزین زیر باکی معمولا بعلت خنک نشدن پمپ است.

منتشر شده در :